ITA 2564


ตัวชี้วัดที่ 1: การเปิดเผยข้อมูล   ► EB 1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


   ► EB 2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่ 2: การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ


   ► EB 3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563


   ► EB 4 : หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาน พ.ศ 2564


   ► EB 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาน พ.ศ 2564ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


   ► EB 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


   ► EB 7 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ


   ► EB 8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

               และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ


   ► EB 9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส


   ► EB 10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน


   ► EB 11 : หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน


   ► EB 12 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน


   ► EB 13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ


   ► EB 14 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกัลการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง


   ► EB 15 : หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต


   ► EB 16 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน


   ► EB 17 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน


   ► EB 18 : หน่วยงานทุจริตมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

                    และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ► EB 19 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน


   ► EB 20 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน


   ► EB 21 : หน่วยงานมีการอบรมให้มีความรู้ภายในหน่ยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


   ► EB 22 : หน่วยงานมีการการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"


   ► EB 23 : หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG ..."


   ► EB 24 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน