ITA 2565MOIT8 : การประเมินเจ้าหน้าที่

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติลงนามในการประกาศข้าราชการผุ้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

               ☛  รอบการประมาณที่ 2/2563 >> Download <<

Cinque Terre2. ประกาศรายงานการประเมินผล เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

        ⚫ ไตรมาสที่ 1 รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ( เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563) >> Download <<

Cinque Terre3.มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

        ⚫ ไตรมาสที่ 1 รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ( เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563) >> Download <<

Cinque Terre4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre