ITA 2565MOIT7 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre
Cinque Terre2. มีประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า (แนบตามข้อ 1.)
Cinque Terre
Cinque Terre3. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Cinque Terre
Cinque Terre4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Cinque Terre
Cinque Terre5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ 2564 พร้อมแนบแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre