ITA 2565MOIT19 : หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

        ⚫ 1. มีบันทึกข้อความลงนามคาสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น >> Download <<

        ⚫ 2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน >> Download <<

        ⚫ 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน >> Download <<

        ⚫ 4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน >> Download <<

        ⚫ 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> Download <<

Cinque Terre1. การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”

        ⚫ 1. มีแนวทางการดาเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... >> Download <<

        ⚫ 2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... >> Download <<

        ⚫ 3. มีกิจกรรมการดาเนินงานของชมรม STRONG .. >> Download <<

        ⚫ 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> Download <<