ITA 2565MOIT16 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terreแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        ⚫ 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนาม และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> Download <<

        ⚫ 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 >> Download <<

        ⚫ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> Download <<
29/03/2565
Cinque Terreแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        ⚫ 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนาม และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> Download <<

        ⚫ 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2565 >> Download <<

        ⚫ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> Download <<
29/03/2565