ITA 2565MOIT15 : หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 29/03/2565
Cinque Terre2. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานรัฐ
Cinque Terre 29/03/2565
Cinque Terre3. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานรัฐประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
Cinque Terre 29/03/2565
Cinque Terre4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
Cinque Terre 29/03/2565
Cinque Terre5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 29/03/2565