ITA 2565


MOIT1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

        ⚫ 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> Download <<

        ⚫ 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน >> Download <<

        ⚫ 1.3 กรอบแนวทางการเปยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2 ข้อ 2.1 ถึง 2.3>> Download <<

        ⚫ 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> Download <<

29/12/2564
Cinque Terre2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

        ⚫ 2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> Download <<

        ⚫ 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)>> Download <<

        ⚫ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> Download <<

29/12/2564