วันที่25 กันยายน 2566


แผนก จำนวนผู้ป่วย
ผู้ป่วยนอก 34
ผู้ป่วยใน 3
ห้องฉุกเฉิน 9
คลินิกแพทย์แผนไทย 7
คลินิกกายภาพบำบัด 6
คลินิกทันตกรรม 24