วันที่24 มิถุนายน 2567


แผนก จำนวนผู้ป่วย
ผู้ป่วยนอก 47
ผู้ป่วยใน 2
ห้องฉุกเฉิน 16
คลินิกแพทย์แผนไทย 19
คลินิกกายภาพบำบัด 6
คลินิกทันตกรรม 27