กราฟแสดงผล
ค่าความกรดด่าง (PH)
ค่า TDS
สี
ความขุ่น
ความกระด้าง
ซัลเฟต
คลอไรด์
ไนเตรด
เหล็ก
สารพิษอื่นๆ
น้ำทิ้งลงลีลาวดี
บ่อเฟื้องฟ้า