คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA (ITA 2566)ตัวชี้วัดที่ 1: การเปิดเผยข้อมูล


ตัวชี้วัดที่ 2: การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน
ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ


ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต


ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร