ITA 2565MOIT21 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ >> Download <<

     1.2 โครงการ >> Download <<

Cinque Terre2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Cinque Terre
Cinque Terre3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงาน
Cinque Terre
Cinque Terre4. รายงานการอบรมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Cinque Terre
Cinque Terre5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
Cinque Terre
Cinque Terre6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre