ITA 2563


EB 9 : เผยแผร่ข้อมูลปัจจุบัน

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terreข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

EB9_1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

EB9_1.2,EB9_1.5 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

EB9_1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

EB9_1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

EB9_1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

EB9_1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

EB9_1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562

EB9_1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

EB9_1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB9_1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

Cinque TerreEB9_2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
Cinque Terre
Cinque TerreEB9_3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปี ทุกแผน)

Cinque Terre
Cinque TerreEB9_4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

Cinque Terre
Cinque TerreEB9_5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
Cinque Terre
Cinque TerreEB9_6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Cinque Terre
Cinque TerreEB9_7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB9_7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

EB9_7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB9_7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

– ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาะารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลาการในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

EB9_7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

Cinque TerreEB9_8 มาตรฐาน หรือคู่มือปฏิบัติงาน
Cinque Terre
Cinque TerreEB9_9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
Cinque Terre
Cinque TerreEB9 (หลักฐานประกอบ)แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Cinque Terre
Cinque TerreEB9 (หลักฐานประกอบ)Print Screen จากเว็บไซต์ Cinque Terre