ITA 2563

EB 8 : เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque TerreEB8_1 บันทึกลงนามแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
Cinque Terre
Cinque TerreEB8_2 คำสั่งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
Cinque Terre
Cinque TerreEB8_3 กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลธารโต
Cinque Terre
Cinque TerreEB8_4 รายงานผลการติดตาม และสรุปอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
Cinque Terre
Cinque TerreEB8_5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
Cinque Terre
Cinque TerreEB8_5 Print Screen จากเว็บไซต์ Cinque Terre