ITA 2563

EB 6 : ทำแผนโครงการ

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque TerreEB7_1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการปรับเปรี่ยนพฤติกรรมเบาหวาน ความดัน
Cinque Terre
Cinque TerreEB7_1 บันทึกขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการปรับเปรี่ยนพฤติกรรมเบาหวาน ความดัน
Cinque Terre
Cinque TerreEB7_2 โครงการเกี่ยวกับโรคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวาน ความดัน
Cinque Terre
Cinque TerreEB7_3 รายงานการประชุมโครงการเบาหวาน และความดัน
Cinque Terre
Cinque TerreEB7_4 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมอบรม
Cinque Terre
Cinque TerreEB7_5 บันทึกสรุปผลการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดัน
Cinque Terre
Cinque TerreEB7_6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Cinque Terre
Cinque TerreEB7_6 Print Screen จากเว็บไซต์ Cinque Terre