ITA 2563

EB 5 : ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre EB5_1 ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่
Cinque Terre
Cinque Terre EB5_2 โครงการเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และความความดันเพื่อขออนุมัติ
Cinque Terre
Cinque TerreEB5_3 รายงานการประชุมและการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Cinque Terre
Cinque TerreEB5_4 ภาพถ่ายกิจกรรม
Cinque Terre
Cinque TerreEB5_5 บันทึกรายงานพิจารณา
Cinque Terre
Cinque TerreEB5_6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
Cinque Terre