ITA 2563

EB 21 : จัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque TerreEB21_1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Cinque Terre
Cinque TerreEB21_2 ประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Cinque Terre
Cinque TerreEB21_3 รายงานผลแจ้งเวียนการจัดการความเสี่ยงตามเเนวทาง
Cinque Terre
Cinque TerreEB21_4 รายงานสรุปผลการติดตาม
Cinque Terre
Cinque TerreEB21_5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
Cinque Terre
Cinque TerreEB21_5 Print Screen จากเว็บไซต์ Cinque Terre