ITA 2563

EB 20 : วิเคราะห์ความเสี่ยง

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque TerreEB20_1 บันทึกข้อความดำเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
Cinque Terre
Cinque TerreEB20_2 รายงานการประชุมการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Cinque Terre
Cinque TerreEB20_3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563
Cinque Terre
Cinque TerreEB20_4 สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563
Cinque Terre
Cinque Terre EB20_5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
Cinque Terre
Cinque Terre EB20_5 Print Screen จากเว็บไซต์ Cinque Terre