ITA 2563

EB 2 : แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque TerreEB2_3.1 บันทึกสั่งการ
Cinque Terre
Cinque Terre รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาน 2563

EB2_3.1_2(1) แผนงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับวาระ ๑)

EB2_3.1_2(2) แผนงบค่าเสื่อมเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์

EB2_3.1_2(3) สปสช จัดสรรงบค่าเสื่อมเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์

Cinque Terre EB2_3.1_3(1) รายการแผนงบค่าเสื่อม (1)
Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.1_3(2) รายการแผนงบค่าเสื่อม (2)
Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.1_3(3) รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.1_3(4) รายงานงบลงทุน
Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.1_3(5) แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์
Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.1_3(6) แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.1_4 บันทึกข้อความขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.1_6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.1จัดสรรและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.2_1_2_3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาศ 1 ถึง 3 และ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.3_1 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.3_2 หนังสือขอเผยแพร่
Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.3_3 แนวทางการตรวจสอบผู็มีส่วนได้ส่วนเสีย Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.3_3 บันทึกขอกำหนดแนวทาง Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.3_4 ขอเผยแพร่แนวทาง Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.3_4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Cinque Terre
Cinque TerreEB2_3.3_6 หลักฐานการจัดซื้อ ยอดเกิน 5,000 บาท
Cinque Terre