ITA 2563

EB 19 : การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหาร

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque TerreEB19_1 คำสั่งตั้งชมรมเป็นทางการ
Cinque Terre
Cinque TerreEB19_2 แสดงรายชื่อสมาชิก วัตถุประสงค์และแนวทางเกี่ยวกับชมรม
Cinque Terre
Cinque TerreEB19_3 ภาพกิจกรรมการปรับปรุงบริหารงาน
Cinque Terre
Cinque TerreEB19_4 รายงานการประชุมเกี่ยวกับชมรม
Cinque Terre
Cinque TerreEB19_5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
Cinque Terre
Cinque TerreEB19_5 Print Screen จากเว็บไซต์ Cinque Terre