ITA 2563

EB 17 : สินบน

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque TerreEB17_1 บันทึกข้อความ เรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบน
Cinque Terre
Cinque TerreEB17_2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ปี 2563
Cinque Terre
Cinque Terre EB17_3 แจ้งเวียนเรื่องการป้องกันการรับสินบน ปี 2563
Cinque Terre
Cinque TerreEB17_4 รายงานสรุปกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
Cinque Terre
Cinque TerreEB17_5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
Cinque Terre
Cinque TerreEB17_5 Print Screen การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
Cinque Terre