ITA 2563

EB 16 : ระบบเรื่องร้องเรียน

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque TerreEB16_1 คำสั่งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
Cinque Terre
Cinque TerreEB16_2 หลักฐานช่องทางแจ้งข่าวสารข้อร้องเรียน
Cinque Terre
Cinque TerreEB16_3 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Cinque Terre
Cinque TerreEB16_4 ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Cinque Terre
Cinque TerreEB16_5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Cinque Terre
Cinque TerreEB16_6 Print Screen แสดงระบบการตอบสนองบนหน้าเว็บไซต์
Cinque Terre
Cinque TerreEB16_7 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบที่ 1)
Cinque Terre
Cinque TerreEB16_7 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบที่ 2)
Cinque Terre
Cinque TerreEB16_8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
Cinque Terre