โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน
วันที่ 16 กันยายน 2563 ทพ.ศรัณย์ ขับสรา รองผู้อำนวยการ รพ.ธารโต ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ "โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน " ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ประมวลภาพกิจกรรม