ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน (EOC)

ทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ ศูนย์ปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแผ่
Cinque Terreบันทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่ง ขอแก้ไขคำสั่งมอบหมาย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) Cinque Terre 15/09/2564
Cinque Terreคำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วย การดูแลผู้สัมผัสฯ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) Cinque Terre 15/09/2564
Cinque Terreบันทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่ง ขอแก้ไขคำสั่งมอบหมาย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) Cinque Terre 15/09/2564
Cinque Terreคำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วย การดูแลผู้สัมผัสฯ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) Cinque Terre 15/09/2564
Cinque Terreรายงาน Spot Report
Cinque Terre 27/04/2564
Cinque Terreเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย และคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (RRT) ระดับอำเภอธารโต
Cinque Terre 22/06/2564
Cinque Terreเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูรย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขสำหรับการตอบโต้เหตุการณ์การโรค และภัยสุขภาพ
Cinque Terre 27/04/2564
Cinque Terreรายงานการประชุมคณะกรรมการ EOC
Cinque Terre 27/04/2564
Cinque Terreแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดยะลา
Cinque Terre 27/04/2564
Cinque Terreประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด Covid-19 จังหวัดยะลา ระลอกเดือนเมษายน 2564
Cinque Terre 23/04/2564
Cinque Terreประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2519 ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮ.1442
Cinque Terre 09/04/2564
Cinque Terreเรื่อง คำสั่งคณะทำงานการให้บริการวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค -19)
Cinque Terre 05/04/2564
Cinque Terreเรื่อง ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วย การดูแลผู้สัมผัสในสถานพยาบาล และสถานที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันผู้สัมผัส
Cinque Terre 16/3/2564
Cinque Terreเรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเผ้าระวัง สอบสวนโรคในพื้นที่มีความเสี่ยง
Cinque Terre 16/3/2564
Cinque Terreเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EMERCENCY OPERATION CENTER : EOC
Cinque Terre
Cinque Terreเรื่อง คำสั่งจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดยะลา
Cinque Terre 15/01/2564
Cinque Terreเรื่อง ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุข (EOC)
Cinque Terre 22/01/2564
Cinque Terreเรื่อง คำสั่งศบค มาตรการในการเฝ้าระวังป้องกีนการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวไรโคโรนา 2019 จังหวัดยะลา
Cinque Terre 05/01/2564
Cinque Terreเรื่อง ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วย การดูแลผู้สัมผัสในสถานพยาบาลฯ
Cinque Terre 05/01/2564
Cinque Terreเรื่อง ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วย การดูแลผู้สัมผัสในสถานพยาบาลฯ
Cinque Terre 30/12/2563
Cinque Terreเรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
Cinque Terre 15/12/2563
Cinque Terreเรื่อง สถานที่กักกันเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Local Quarantine) ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุ่มชน อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
Cinque Terre 16/04/2563
Cinque Terreเรื่อง มาตรการในการป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 สำหรับสถานประกอบการ
Cinque Terre 21/03/2563