ITA 2563
ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อ จัดจ้าง


   ► EB 1 : รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจ้าง


   ► EB 2 : แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง


   ► EB 3 : เผยแพร่แผนซื้อจ้าง


   ► EB 4 : รายงานจัดซื้อจ้างประจำเดือน



ตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม(ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)






   ► EB 5 : ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


   ► EB 6 : ทำแผนโครงการ


   ► EB 7 : ดำเนินการโครงการ



ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล






>

   ► EB 8 : เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


   ► EB 9 : เผยแพร่ข้อมูลปัจจุบัน



ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ






   ► EB 10 : เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ


   ► EB 11 : รายงานผลตามแผน


   ► EB 12 : ติดตามผลการดำเนินการ



ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่






   ► EB 13 : ประเมินเจ้าหน้าที่


   ► EB 14 : เปิดเผยผลประเมิน



ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร






   ► EB 15 : เจตจำนง



ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน






   ► EB 16 : ระบบเรื่องร้องเรียน



ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน






   ► EB 17 : สินบน



ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต






   ► EB 18 : กิจกรรมการต่อต้านทุจริต


   ► EB 19 : การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหาร



ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน






   ► EB 20 : วิเคราะห์ความเสี่ยง


   ► EB 21 : จัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน


   ► EB 22 : อบรมผลประโยชน์ทับซ้อน



ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต






   ► EB 23 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต


   ► EB 24 : ติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต



ตัวชี้วัดที่ 12 : แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต






   ► EB 25 : การปฏิบัติตามคู่มือ


   ► EB 26 : เผยแพร่ขั้นตอนบริหาร