นโยบายของผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ (VISION)

  โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
พันธกิจ (MISSION)

  ธำรงรักษาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครอบครอบคลุม ส่งเสริมให้ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนรวมในการดูแลและพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน


เป้าหมาย (Goal)

 1. ผู้รับบริการได้รับริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย พึงพอใจและสามารถดูแลตนเองได้ โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
   ระบบสุขภาพชุมชนในกลุ่มโรคและปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

 2. บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตามเกณฑ์ สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ มีขวัญกำลังใจและปลอดภัย
   ในการปฏิบัติงาน และมีสุขภาวะที่ดี

 3. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์และได้รับความไว้วางใจจากชุมมน (SI2,3)  ประเด็นยุทธศาสตร์ : Strategic Issue

 1. การส่งเสริมและพัฒนาระบบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายในกลุ่มโรคที่สำคัญในพื้นที่
 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมภิบาลและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 3. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบริการและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 4. การพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพของบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานองค์กร
   แห่งการเรียนนู้ และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี


ค่านิยม (VALUES)

 ★ ทีม  คือ การทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี
 ★ สร้าง คือ สร้างสรรค์ ริเริ่ม สร้างการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย
 ★ สุข  คือ มีสุขภาวะที่ดีทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ
ค่านิยม MOPHทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ ดำรงตำแหน่ง
1. นายเเพทย์ สัญญา ผลิตกรรม ปี 2533 - ปี 2534
2. แพทย์หญิง จรรยา จันทโรกร ปี 2534 - ปี 2535
3. นายเเพทย์ ประพล เองชวน ปี 2535 - ปี 2537
4. นายเเพทย์ เพียงเทพ จิรรรัตน์โสภา เดือน มิ.ย 2537 - เดือน ตุ.ค 2537
5. นายเเพทย์ สุเมธ ตันติยาพงศ์ เดือน พ.ย 2537 - เดือน พ.ย 2543
6. แพทย์หญิง สมนึก ศิริวรรณ เดือน ธ.ค 2547 - เดือน ต.ค 2544
7. นายเเพทย์ ปรีชา วงศ์ศิารัตน์ เดือน พ.ย 2544 - เดือน ก.ย 2548
8. นายเเพทย์ สันฐิติ ดะห์ลัน เดือน ก.ย 2548 - เดือน พ.ค 2551
9. นายเเพทย์ ซอลาฮุดดีน วรอดุลย์ เดือน มิ.ย 2551 - เดือน เม.ย 2555
10. นายเเพทย์ ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุธ เดือน มิ.ย 2555 - เดือน เม.ย 2556
11. นายเเพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง เดือน ก.ค 2556 - เดือน ก.พ 2557
12. นายเเพทย์ มัซลัน ตะเระ เดือน มี.ค 2557 - ปัจจุบัน