กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลธารโต ได้รณรงค์ วันล้างมือโลก โดยการอธิบายพร้อมสาธิต การล้างมือ 7 ขั้นตอน ที่ถูกวิธี ให้แก่ผู้รับบริการ ในคลินิก NCD และงานบริการผู้ป่วยนอก สร้างความตระหนัก ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ
ประมวลภาพกิจกรรม