รณรงค์วันล้างส้วมโลก
 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ทพ.ศัรณย์ ขับสรา รองผู้อำนวยการ รพ.ธารโตและบุคลากร   ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันล้างส้วมโลก” (World Toilet Day) ภายใต้หัวข้อ  "ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน" เพื่อกระตุ้นให้ทุกคน ได้เห็นถึงความสำคัญของส้วมและส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน มีพฤติกรรมอนามัยการใช้ส้วมที่ถูกต้อง สามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดจากส้วมสาธารณะได้
ประมวลภาพกิจกรรม