อบรมเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลธารโต ได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยวิทยากร อาบัสห์. สามะ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง วินัยข้าราชการ จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ห้องประชุม รพ.ธารโต โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมจากโรงพยาบาลธารโต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธารโต และรพ.สต.ในเครือข่ายอำเภอธารโต
ประมวลภาพกิจกรรม