โรงพยาบาลธารโตจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 6 มกราคม 2564 โรงพยาบาลธารโตเป็นเจ้าภาพในการประชุมหัวส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 โดย นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต/ผอ.ศปก.อ.ธารโต เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ และ นพ.มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการ รพ.ธารโต ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ระลอก 2 ตลอดจนขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ทำให้การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่อำเภอธารโตสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลธารโต
ประมวลภาพกิจกรรม