คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ต้อนรับการนิเทศงานจาก สสจ.ยะลา
     วันที่ 7 ธันวาคม 2563 คปสอ.ธารโต รับการนิเทศจากคณะนิเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประมวลภาพกิจกรรม