โครงการบุคลากรสุขภาพดี ชีวิตมีสุข Thanto healthy & happy staff 2021
วันที่ 1 เมษายน 2564 โรงพยาบาลธารโต จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพกายและใจของบุคลากรใน รพ.ธารโต ตามโครงการบุคลากรสุขภาพดี ชีวิตมีสุข Thanto healthy & happy staff 2021 โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
ประมวลภาพกิจกรรม