งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ รพ.ธารโต ร่วมทำกิจกรรม เช็ดทำความสะอาด และพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในหน่วยงานต่างๆ >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 6 พฤษภาคม 2564


โรงพยาบาลธารโตได้จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพกายและใจของบุคลากรใน รพ.ธารโต ตามโครงการบุคลากรสุขภาพดี ชีวิตมีสุข Thanto healthy & happy staff 2021 >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 1 เมษายน 2564


โรงพยาบาลธารโตได้จัดอบรมเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับเจ้าหน้าที่ >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 30 มีนาคม 2564


คณะสาธารณสุขนิเทศก์เขต 12 ได้เยี่ยมเจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต ณ โรงพยาบาลธารโต >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 4 มีนาคม 2564


งานโภชนศาสตร์ รพ.ธารโตจัดอบรมผู้ประกอบอาหาร ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอธารโต >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 3 มีนาคม 2564


โรงพยาบาลธารโตได้ร่วมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 28 มกราคม 2564


โรงพยาบาลธารโตได้ร่วมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 26 มกราคม 2564


โรงพยาบาลธารโตจัดกิจกรรมพบปะยามเช้าร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 13 มกราคม 2564


โรงพยาบาลธารโตจัดประชุมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 6 มกราคม 2564


โรงพยาบาลธารโตร่วมเปิดพิธีในโครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน (วันปีใหม่ 7 วันอันตราย)เพื่อตอนรับในวันปีใหม่ ปีพ.ศ 2564 >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 29 ธันวาคม 2563


คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ต้อนรับการนิเทศจากคณะนิเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 7 ธันวาคม 2563


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลธารโต ได้จัดการประชุมพุดคุยการทำ Tisk martrix และลงเยี่ยมหน้างานค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 30 พฤศจิกายน 2563


โรงพยาบาลธารโตได้จัดการประชุมทีมนำ แผนเตรียมรับ Re acc III >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 23 พฤศจิกายน 2563


โรงพยาบาลธารโตได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างส้วมโลก >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 19 พฤศจิกายน 2563


โรงพยาบาลธารโตได้จัดกิจกรรม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการอำเภอยิ้ม ณ มัสยิดนูรุลยันนะห์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 18 พฤศจิกายน 2563


โรงพยาบาลธารโตได้กิจกรรมแข่งกีฬาฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีม รพ.ธารโต และทีม สภ.ธารโต >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 11 พฤศจิกายน 2563


โรงพยาบาลธารโตจัดประชุมคณะกรรมการ คปสอ.ธารโต ครั้งที่ 1/2564 >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 15 ตุลาคม 2563


งานอนามัยสิ่งเเวดล้อมโรงพยาบาลธารโตได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 15 ตุลาคม 2563


งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลให้ความรู้การแช่เท้าด้วยสมุนไพร (Covid-19) >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 6 ตุลาคม 2563


การประชุมทางไกล (Video conference) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับโรคโคโรน่าไวรัส (Covid-19) >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 6 ตุลาคม 2563


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การรักษาโรคมาลาเรีย >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 5 ตุลาคม 2563


จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "ฟันสวยด้วยมือเรา" >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 30 กันยายน 2563


กิจกรรมอำลา อาลัย รับน้องส่งพี่ >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 29 กันยายน 2563


กิจกรรมนอกพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูยุด >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 23 กันยายน 2563


กิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 23 กันยายน 2563


ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลธารโต ได้จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช.1441 >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 18 กันยายน 2563


ชมรมพุทธศาสนา โรงพยาบาลธารโต ได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงพยาบาล >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 17 กันยายน 2563


โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

◷ 16 กันยายน 2563