กิจกรรมนอกพื้นที่
วันที่ 23 กันยายน 2563 ทพ.ศรัณย์ ขับสรา รองผู้อำนวยการ รพ.ธารโต ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ "ฟันสวย " ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูยุด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ประมวลภาพกิจกรรม