คลินิกแพทย์แผนไทย - ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

"ขั้นตอนการให้บริการแพทย์แผนไทยแบบ New Normal"

เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาด แพทย์แผนไทย รพ.ธารโต จึงมีการปรับรูปแบบแนวทางการให้บริการรักษา ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้ามารับบริการ ทำตามขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

รายละเอียดมีดังนี้

1.นัดจองคิวผ่าน Line@ หรือโทรสอบถาม เบอร์ 073-297041

2.สวมหน้ากากตลอดเวลา (ทั้งผู้บริการและให้ผู้บริการ)

3.สแกน QR Code "ไทยชนะ" เพื่อตรวจสอบการเข้าออก

4.ล้างมือ ล้างเท้า ด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ ต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส

5.กรอกแบบฟอร์มคัดกรองความเสี่ยงการใช้บริการ

6.ทำความสะอาดอาคารด้วยน้ำยาฆ่าเชื่อหลังให้บริการแต่ละวัน (สำหรับผู้ให้บริการ)