กิจกรรมที่ 1 กายภาพบำบัดเพื่อชุมชน

“คลินิกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลธารโต ร่วมออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ม.5 บ้านบันนังกระแจะ อ.ธารโต"