กลุ่มงานทันตกรรม - กิจกรรมที่ 1

ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท4