.::|| เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่น้องชาวรังสึฯ ทุกๆ ท่าน หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถติดต่อได้ที่ คุณนิวัฒน์ วงษ์หลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีฯ โรงพยาบาลธารโต || Email : wonglee2505@gmail.com || หรือโทร. 086 295 5734 ||::.
 
นายนิวัฒน์ วงษ์หลี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
*ถ่ายเอกซเรย์ทั่วไปทั้งเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
*ควบคุมคุณภาพรักษาเครื่องเอกซเรย์ , เครื่องเอกซเรย์ฟัน
*ดูแลระบบแพคส์
*วิเคราะห์ระบบคุณภาพทั้งหมด ได้แก่ ความพึงพอใจ ปริมาณรังสีที่ผููู้้้ป่วยได้รับและอุบัติการณ
*ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย
 
ประวัติการศึกษา
- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
- ระดับมัธยมต้น โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนผู้ใหญ่คณะราษฎรบำรุง อ.เมือง จ.ยะลา
- ระดับประกาศณียบัตร โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- ระดับปริญญาบัตร บริหารสาธารณสุขศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุข) ม.ราชภัฏยะลา
ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
 

 
     
 
 
 
นายพสธร จันทร์ขาว
ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์ และรังสีเทคนิค
 
หน้าที่รับผิดชอบ
- ่ถ่ายเอกซเรย์ทั่วไปทั้งเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
- ดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์ , เครื่องเอกซเรย์ฟัน
- ดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆทางเอกซเรย์ เช่น เสื้อตะกั่ว ฯลฯ
- เขียนป้ายทุกชนิดของโรงพยาบาล
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   
 
 

ประวัติการศึกษา -ปริญญาตรี

 

 

|| กลับสู่หน้าหลัก ||