ห้องเอ๊กซเรย์ ปีงบ 60
ปรับปรุง ปรับแต่ง และทำความ
สะอาด ห้องเอ๊กซเรย์ให้ดูน่ารัก
มากขึ้น
ห้องเอ๊กซเรย์ ปีงบ 59
ปรับแต่ง และทำความสะอาด
ห้องเอ๊กซเรย์
 
ปรับปรุงห้องน้ำ ปีงบ 59
ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์ และทำ
ความสะอาด ห้องน้ำของ
กลุ่มงานเอ๊กซเรย์
ติดตั้งเครื่อง Pacs
ปีงบประมาณ 2559 ทางกลุ่ม
งานเอ๊กเซรย์ได้ทำการติดตั้ง
เครื่อง Pacs เพื่อใช้งาน
บอร์ดประชาสัมพันธ์
ปีงบ 52 จัดทำบอร์ดประชา
สัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้และ
แจ้งข้อมูลข่าวสารของกลุ่มงาน
ห้องเอ๊กซเรย์ ปีงบ 52
ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์ และ
ทำความสะอาด ห้องเอ๊กซเรย์
ของกลุ่มงานเอ๊กซเรย์
ห้องเอ๊กซเรย์ ปีงบ 51
ปรับปรุง ปรับแต่ง และทำความ
สะอาด ห้องเอ๊กซเรย์ของกลุ่ม
งานเอ๊กซเรย์
ห้องควบคุม ปีงบ 51
ปรับปรุง ปรับแต่ง และทำความ
สะอาด ห้องควบคุมเครื่องของ
กลุ่มงานเอ๊กซเรย์
ห้องเก็บซองฟิล์ม ปีงบ 51
ปรับปรุง ปรับแต่ง และทำความ
สะอาด ห้องเก็บซองฟิล์มของ
กลุ่มงานเอ๊กซเรย์
ถังน้ำยาล้างฟิล์ม ปีงบ 51
ทำความสะอาด ถังน้ำยาล้าง
ฟิล์มกลุ่มงานเอ๊กซเรย์
 
ปรับปรุงห้องมืด ปีงบ 51
ปรับปรุง ปรับแต่ง และทำความ
สะอาด ห้องมืดสำหรับล้างฟิล์ม
ของกลุ่มงานเอ๊กซเรย์