• ติดต่อสอบถาม (073) 297 041
  • thantohospital@gmail.com
  • ตรวจโรคทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. | นอกเวลาราชการ เวลา 17.00-20.00 น.
  • หน้าหลัก-2
  • หน้าหลัก-1

นโยบาย

1. ผู้รับบริการได้รับริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย พึงพอใจและสามารถดูแลตนเองได้ โดยภาคี
  เครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
2. บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะในวิชาชีพตามเกณฑ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีขวัญกำลังใจ
  และปลอดภัยในการปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
3. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นสัมฤทธิ์
  และได้รับความไว้วางใจจากชุมชน
1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค DM ,HT ,CKD ,MALARIA ,STROKE ,STEMI ,PPH
  และซีด ในหญิงตั้งครรภ์ LTC
2. พัฒนาระบบบส่งต่อ REFER BACK ,REFER OUT
3. พัฒนาบุคลากรเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมสุขภาพ
1. นพ.สัญญา ผลิตกรรม ปี 2533 - ปี 2534
2. พญ.จรรยา จันทโรกร ปี 2534 - ปี 2535
3. นพ.ประพล เองชวน ปี 2535 - ปี 2537
4. นพ.เพียงเทพ จิรรัตนโสภา มิ.ย. 2537 - ต.ค. 2537
5. นพ.สุเมธ ตันติยาพงศ์ พ.ย. 2537 - พ.ย. 2543
6. พญ.สมนึก ศิริสุวรรณ ธ.ค. 2543 - ต.ค. 2544
7. นพ.ปรีชา วงศ์ศิลารัตน์ พ.ย. 2544 - ก.พ. 2548
8. นพ.สัณฐิติ ดะห์ลัน ก.พ. 2548 - พ.ค. 2551
9. นพ.ซอลาฮุดดีน วรอดุลย์ มิ.ย. 2551 - เม.ย. 2555
10. นพ.ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุธ มี.ค. 2555 - เม.ย. 2556
11. นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง ก.ค. 2556 - ก.พ. 2557
12. นพ.มัซลัน ตะเระ มี.ค. 2557 - ปัจจุบัน
     

   
   

 

โรงพยาบาลธารโต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
104 หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

Tel : 073 297 041    Fax : 073 297 077

thantohospital © 2018 v.1.2 All Rights Reserved. Created & Designed By Miracle Aod.
000147133

Your IP: 54.144.75.212
Mon, 24 Jun 2019 09:33:15 +0000

ระบบอินทราเนต