• ติดต่อสอบถาม (073) 297 041
  • thantohospital@gmail.com
  • ตรวจโรคทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. | นอกเวลาราชการ เวลา 17.00-20.00 น.
  • หน้าหลัก-2
  • หน้าหลัก-1

ประวัติของโรงพยาบาลธารโต

 


ประวัติความเป็นมาของอำเภอธารโตโดยสังเขป

                           อำเภอธารโต   ได้รับประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๘  ต่อมาได้รับการยกฐานะ
เป็นอำเภอเมื่อ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔
                           ปัจจุบันอำเภอธารโต แบ่งเป๋น  ๓ ตำบล  ๒๔  หมู่บ้าน  คือ

๑. ตำบลแม่หวาด 
๒. ตำบลธารโต 
๓. ตำบลบ้านแหร 

                            อำเภอธารโต มีเนื้อที่ทั้งหมด  ประมาณ  ๖๕,๐๐๐ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอบันนังสตา  ,ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอเบตง  ,ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอศรีสาคร ,อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  ,ทิศตะวันตก ติดต่อกับ รัซเคดาห์
ประเทศมาเลเซีย

                            ประชากร  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑๒,๒๓๗ คน แบ่งเป็น ผู้ชาย  ๖,๘๔๕ คน  ,ผู้หญิง  ๕,๕๐๒ คน  ,ครัวเรือน  ๓,๕๘๘
ครัวเรือน  ประชากรนับถือศานาอิสลาม ประมาณร้อยละ ๕๐  นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ ๔๙.๕๗  ไม่ปรากฏศานาร้อยละ ๐.๒๐

                            อาชีพ  ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพด้วยการทำสวนยางพารา  ,สวนผลไม้  ,ส่วนน้อยที่จะทำประมงน้ำจืด

 

- - ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ - -

 _____________________________________________________________________________________________________________


 

 ประวัติโดยย่อ


                         โรงพยาบาลธารโต  ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา จัดตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๓ โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดทำการ

                         สถานีทดลองยางธารโตได้มอบที่ดินให้เป็นจำนวน ๓๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๒๙  โดยในระยะแรกได้เริ่มก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลสาขาก่อน ซึ่งประกอบด้วย.-

 อาคารตึกผู้ป่วยนอก จำนวน   หลัง 
 บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒                     จำนวน   หลัง 
 ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๒๔,๐๐๐  บาท 

                          เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อยกฐานะจากโรงพยาบาลสาขาเป็นโรงพยาบาล
๑๐ เตียง โดยก่อสร้างเพิ่มเติมดังนี้.-

 อาคารโรงพยาบาลชุมชนหลังที่ ๓ จำนวน    หลัง 
 อาคารโรงพยาบาลชุมชนหลังที่ ๔ จำนวน  หลัง
 โรงรถ ,พัสดุ ,ซักฟอก จำนวน  หลัง
 โรงไฟฟ้า จำนวน  หลัง
 บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ จำนวน  หลัง
 บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒ แบบครอบครัว จำนวน  หลัง
 บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔ แบบครอบครัว จำนวน  หลัง
 ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๓๗,๕๙๒  บาท 

                          ในระยะแรก เนื่องจากมีอุปสรรคหลายประการจึงไม่สามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยได้ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๓ ด้วยความ
ร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายในจังหวัดยะลา โรงพยาบาลธารโตจึงสามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยได้ โดยเริ่มเปิดดำเนินการวันแรก
ในวันที่ ๔ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓

- - ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ - -

แผ่นพับพิธีเปิดโรงพยาบาล
- - ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ - -
 
 
   
   

 

โรงพยาบาลธารโต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
104 หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

Tel : 073 297 041    Fax : 073 297 077

thantohospital © 2018 v.1.2 All Rights Reserved. Created & Designed By Miracle Aod.
000147160

Your IP: 54.144.75.212
Mon, 24 Jun 2019 09:49:18 +0000

ระบบอินทราเนต