ประจำเดือน ผู้ป่วยนอก (คน) ผู้ป่วยใน (คน)
เดือนมกราคม 3,778 136
ประจำเดือน ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) ผู้ป่วยใน (ครั้ง)
เดือนมกราคม 5,920 136