ประจำเดือน ผู้ป่วยนอก (คน) ผู้ป่วยใน (คน)
เดือนมกราคม 2,937 200
เดือนกุมภาพันธ์ 3,277 192
เดือนมีนาคม 3,369 204
เดือนเมษายน 1,007 65
ประจำเดือน ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) ผู้ป่วยใน (ครั้ง)
เดือนมกราคม 4,680 200
เดือนกุมภาพันธ์ 4,937 192
เดือนมีนาคม 5,148 204
เดือนเมษายน 1,308 65