ประจำเดือน ผู้ป่วยนอก (คน) ผู้ป่วยใน (คน)
เดือนมกราคม 3,778 214
เดือนกุมภาพันธ์ 3,413 225
เดือนมีนาคม 3,350 199
เดือนเมษายน 2,408 160
เดือนพฤษภาคม 1,907 171
เดือนมิถุนายน 2,547 201
เดือนกรกฎาคม 2,714 246
เดือนสิงหาคม 3,010 212
เดือนกันยายน 3,056 223
เดือนตุลาคม 4,960 245
เดือนพฤศจิกายน 5,261 242
เดือนธันวาคม 5,425 211
ประจำเดือน ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) ผู้ป่วยใน (ครั้ง)
เดือนมกราคม 5,920 224
เดือนกุมภาพันธ์ 5,237 225
เดือนมีนาคม 5,090 199
เดือนเมษายน 3,227 160
เดือนพฤษภาคม 2,738 171
เดือนมิถุนายน 4,023 201
เดือนกรกฎาคม 4,289 246
เดือนสิงหาคม 4,571 212
เดือนกันยายน 4,992 223
เดือนตุลาคม 4,960 245
เดือนพฤศจิกายน 5,261 242
เดือนธันวาคม 5,425 211