วันที่17 กันยายน 2564


แผนก จำนวนผู้ป่วย
ผู้ป่วยนอก 663
ผู้ป่วยใน 13
ห้องฉุกเฉิน 36
คลินิกแพทย์แผนไทย 0
คลินิกกายภาพบำบัด 0
คลินิกทันตกรรม 0