วันที่28 กันยายน 2563


แผนก จำนวนผู้ป่วย
ผู้ป่วยนอก 177
ผู้ป่วยใน 7
ห้องฉุกเฉิน 31
คลินิกแพทย์แผนไทย 22
คลินิกกายภาพบำบัด 11
คลินิกทันตกรรม 20