วันที่21 มกราคม 2564


แผนก จำนวนผู้ป่วย
ผู้ป่วยนอก 184
ผู้ป่วยใน 9
ห้องฉุกเฉิน 32
คลินิกแพทย์แผนไทย 26
คลินิกกายภาพบำบัด 18
คลินิกทันตกรรม 0