วันที่21 พฤษภาคม 2565


แผนก จำนวนผู้ป่วย
ผู้ป่วยนอก 21
ผู้ป่วยใน 0
ห้องฉุกเฉิน 20
คลินิกแพทย์แผนไทย 0
คลินิกกายภาพบำบัด 0
คลินิกทันตกรรม 0