วันที่11 เมษายน 2564


แผนก จำนวนผู้ป่วย
ผู้ป่วยนอก 2
ผู้ป่วยใน 3
ห้องฉุกเฉิน 2
คลินิกแพทย์แผนไทย 0
คลินิกกายภาพบำบัด 0
คลินิกทันตกรรม 0