COMPUTER CENTER

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลธารโต
สถานะคำขอข้อมูลและเขียนโปรแกรม
สถานะคำขอข้อมูลและเขียนโปรแกรมทั้งหมด ของงานศูนย์คอมพิวเตอร์
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลธารโต
วันที่ส่งคำขอ ต้องการ รายละเอียด สถานะ ปรับปรุง หมายเหตุ
ข้อมูลสถิติ 1 ตค.57 - 31 มีค.58 ส่งคำขอ  
เขียนโปรแกรม สิ่งที่ต้องการให้มีในโปรแกรม ส่งคำขอ  
เขียนโปรแกรม ข้อมูลสือสุขศึกษาและการผลิตสือ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ CDสปอต์วิทยุ ส่งคำขอ  
ข้อมูลสถิติ Upload ข้อมูลไฟล์แจ้งคำสั่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ คปสอ.ปี 54 ส่งคำขอ  
เขียนโปรแกรม แก้ไขครั้งที่ประชุมจาก 1/54 เป็น 6/53 เสร็จสมบูรณ์ 10 ม.ค. 2554
เขียนโปรแกรม โปรแกมทะเบียน HT/DM เสร็จสมบูรณ์ 18 ส.ค. 2554
ข้อมูลสถิติ สถิติผู้ป่วยใน,ห้องคลอดที่รับบริการอาหารตั้งแต่ปี 2551-2553 โดยแบ่งเป็น มื้อ/ต่อปี ส่งคำขอ  
เขียนโปรแกรม สรุปกิจกรรมประจำวันคลีนิคฝากครรภ์ รับเรื่อง 17 ธ.ค. 2553
เขียนโปรแกรม DBcupthato ทำหน้าเวป รวบรวมข้อมูลของ CUP แบบออนไลน์ รายละเอียดติดต่อส่วนตัว ส่งคำขอ  
เขียนโปรแกรม โปรแกรม MRA online รายละเอียดติดต่อด้วนตัวเอง ส่งคำขอ  
เขียนโปรแกรม ทำ PopUp ตอบแบบสอบถาม เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุพการีข้าราชการ เสร็จสมบูรณ์ 8 พ.ย. 2553
เขียนโปรแกรม Cup DataThanto รับเรื่อง 5 พ.ย. 2553
ข้อมูลสถิติ รายงานประจำเดือน กลุ่มการและทีม PCT ส่งคำขอ  
เขียนโปรแกรม การรายงานเหตุการณ์ในเวรแต่ละแผนก (ตามรายละเอียดแนบท้ายที่ส่งไปแล้ว) กำลังดำเนินการ 22 ต.ค. 2553
เขียนโปรแกรม โปรแกรมการวิเคราะห์อัตรากำลัง เสร็จสมบูรณ์ 19 พ.ย. 2553
เขียนโปรแกรม ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ออนไลน์และคุมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รับเรื่อง 23 ต.ค. 2553
เขียนโปรแกรม ระบบเบิกจ่ายวัสดุ (โปรแกรมคลังพัสดุ) เสร็จสมบูรณ์ 10 ม.ค. 2554
เขียนโปรแกรม ระบบส่งคำขอข้อมูลและเขียนโปรแกรม ออนไลน์ เสร็จสมบูรณ์ 11 ต.ค. 2553