วิสัยทัศน์ (VISSION)

โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

(The Quality Hospital for Sustainable Community)


พันธกิจ (MISSION)

ธำรงรักษาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมให้ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาระบบสุขภาพ

เพื่อสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน

 

เป้าประสงค์ (GOAL)

           1.ผู้รับบริการได้รับริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย พึงพอใจและสามารถดูแลตนเองได้ โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 
           2.บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะในวิชาชีพตามเกณฑ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีขวัญกำลังใจ และปลอดภัยในการปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
           3.องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ และได้รับความไว้วางใจจากชุมชน     

 

เข็มมุ่ง ปี2560

           1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค DM ,HT ,CKD ,MALARIA ,STROKE ,STEMI ,PPH และ ซีดในหญิงตั้งครรภ์ LTC
           2.พัฒนาระบบบส่งต่อ REFER BACK ,REFER OUT
           3.พัฒนาบุคลากรเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมสุขภาพ
          

ค่านิยม (VALUE) โรงพยาบาลธารโต

ทีม สร้าง สุข

           ทีม         การทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี
           สร้าง      สร้างสรรค์(ความคิด)  สร้างการเรียนรู้  สร้างเครือข่าย
           มีสุข       สุขภาวะดีทั้งผู้ให้และผู้มารับบริการ
          
          

ทำเนียบผู้อำนวยการ
    1. นพ.สัญญา ผลิตกรรม ปี 2533 - ปี 2534    
    2. พญ.จรรยา จันทโรกร ปี 2534 - ปี 2535    
    3. นพ.ประพล เองชวน ปี 2535 - ปี 2537    
    4. นพ.เพียงเทพ จิรรัตนโสภา มิ.ย. 2537 - ต.ค. 2537    
    5. นพ.สุเมธ ตันติยาพงศ์ พ.ย. 2537 - พ.ย. 2543    
    6. พญ.สมนึก ศิริสุวรรณ ธ.ค. 2543 - ต.ค. 2544    
    7. นพ.ปรีชา วงศ์ศิลารัตน์ พ.ย. 2544 - ก.พ. 2548    
    8. นพ.สัณฐิติ ดะห์ลัน ก.พ. 2548 - พ.ค. 2551    
    9. นพ.ซอลาฮุดดีน วรอดุลย์  มิ.ย. 2551 - เม.ย. 2555    
    10. นพ.ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุธ มี.ค. 2555 - เม.ย. 2556    
    11. นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง  ก.ค. 2556 - 2557    
    12. นพ.มัซลัน ตะเระ มี.ค. 2557 - ปัจจุบัน