ITA 2564EB 8 : การประเมินเจ้าหน้าที่

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติลงนามในการประกาศข้าราชการผุ้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประมาณที่ 2/2563
Cinque Terre 1/10/2563
Cinque Terre2. ประกาศรายงานการประเมินผล เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

        ⚫ ไตรมาสที่ 1 รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ( เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563) click

               ☛   หลักฐานการประกาศรายงานการประเมิน click

1/10/2563
Cinque Terre3. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
Cinque Terre 1/10/2563