กฎหมายที่ต้องรู้

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terreการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลกาบัง
Cinque Terreหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Cinque Terre
Cinque Terreยุทธศาสตร์/แผนงาน

- แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมานรประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2563
Cinque Terreยุทธศาสตร์ของประเทศ

Cinque Terre
Cinque Terreจรรยาบรรณ/จริยธรรม

- อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
- ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
Cinque Terreการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
- หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
Cinque Terreการจัดการเรื่องร้องเรียน

- คู่มือการปฏิบัติงาน
- ขั้นตอนการให้บริหาร