ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ ศูนย์ปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแผ่
Cinque Terreเรื่อง คำสั่งคณะทำงานการให้บริการวัคซีนโณคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค -19)
Cinque Terre 05/04/2564
Cinque Terreเรื่อง ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วย การดูแลผู้สัมผัสในสถานพยาบาล และสถานที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันผู้สัมผัส
Cinque Terre 16/3/2564
Cinque Terreเรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเผ้าระวัง สอบสวนโรคในพื้นที่มีความเสี่ยง
Cinque Terre 16/3/2564
Cinque Terreเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EMERCENCY OPERATION CENTER : EOC
Cinque Terre
Cinque Terreเรื่อง คำสั่งจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดยะลา
Cinque Terre 15/01/2564
Cinque Terreเรื่อง ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุข (EOC)
Cinque Terre 22/01/2564