ITA 2563
ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อ จัดจ้าง


EB 1 : รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจ้าง


EB 2 : แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง


EB 3 : เผยแพร่แผนซื้อจ้าง


EB 4 : รายงานจัดซื้อจ้างประจำเดือนตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม(ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)


EB 5 : ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


EB 6 : ทำแผนโครงการ


EB 7 : ดำเนินการโครงการตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล


>

EB 8 : เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


EB 9 : เผยแพร่ข้อมูลปัจจุบันตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ


EB 10 : เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ


EB 11 : รายงานผลตามแผน


EB 12 : ติดตามผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่


EB 13 : ประเมินเจ้าหน้าที่


EB 14 : เปิดเผยผลประเมินตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


EB 15 : เจตจำนงตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน


EB 16 : ระบบเรื่องร้องเรียนตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน


EB 17 : สินบนตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต


EB 18 : กิจกรรมการต่อต้านทุจริต


EB 19 : การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


EB 20 : วิเคราะห์ความเสี่ยง


EB 21 : จัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน


EB 22 : อบรมผลประโยชน์ทับซ้อนตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต


EB 23 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต


EB 24 : ติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตตัวชี้วัดที่ 12 : แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต


EB 25 : การปฏิบัติตามคู่มือ


EB 26 : เผยแพร่ขั้นตอนบริหาร