แบบรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับโรงพยาบาลธารโต เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ การไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ การไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับโดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของโรงพยาบาล จึงขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงด้วยข้อความอย่างสุภาพชน เพื่อโรงพยาบาลจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามปรับปรุงแก้ไขและประสานงานให้ท่าน โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการให้กับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ระบุข้อมูลไม่ชัดเจน ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงและรายละเอียดไม่ครบถ้วนเรื่องร้องเรียน *

คำร้องเรียน *
ชื่อ-นามสกุล*
ที่อยู่ (ถ้ามี)
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล์ (ถ้ามี)